Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Haukipudas

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on aktivoida kyläläisiä kehittämään Asemakylän elinympäristöä ekologisesti, sosiaalisesti ja kultuurillisesti kestävällä tavalla tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja kaikki kylän asukkaat huomioon ottava kyläyhteisö.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää koulutusta, opastusta, retkiä, juhlia ja lasten urheilutapahtumia
 • huolehtii harrastusmahdollisuuksien järjestämisestä erityisesti nuorisolle

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyken asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puhenjohtaja sekä 4-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi ja halituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voivat olla hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään 6 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuisa jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaati. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyken kokouksissa on jokaisella yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattnut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokousten puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kokouskutsuilla tai yhdistyksen kotiapaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevät kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaesaa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaiuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. pätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisile
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puhenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli  yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamiseta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.